Upravit stránku

Informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů

Informace pro klienty společnosti

Společnost MARON CZ s.r.o. 
kontaktní údaje: 
Kozácká 12 
Praha 10
101 00
(dále jen „Správce“ nebo „společnost“)

poskytuje v souladu s čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”) následující informace Subjektům údajů:

Společnost MARON CZ s.r.o., jakožto správce osobních údajů, tímto informuje subjekty údajů, se kterými přichází do styku, o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany společnosti.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
V naší společnosti věnujeme ochraně osobních údajů našich zákazníků velkou pozornost. Naší hlavní činností je výroba a dodávání stínicí techniky. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Každý má právo na ochranu svých osobních údajů. Společnost jako správce osobních údajů je oprávněna bez souhlasu subjektů údajů zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti nebo pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Zpracování dalších osobních údajů je možné pouze se souhlasem subjektu údajů ke zpracování jeho osobních údajů pro konkrétní účel či účely.
Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností vůči společnosti, jsou vázány povinností mlčenlivosti. 

I. Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme následující osobní údaje:
a) identifikační údaje, kterými se rozumí jméno a příjmení, adresa, uživatelské jméno a heslo (pro přihlášení do online prostředí)
b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště; 
c) vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložená adresa a nastavení newsletterů; 
d) údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o službách a produktech, které si u nás objednáváte, platby včetně čísla bankovního účtu a údaje o reklamacích;
e) údaje o vašem chování na našem webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte, zejména zboží a služby, které si zobrazujete.

II. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které získáme přímo od vás - poskytnete nám je v rámci osobního objednávání našich služeb, dále v rámci vytváření a používání účtu na našich webových stránkách, a při emailové komunikaci s námi. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv.

III. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje (právní základ zpracování osobních údajů):

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu, a to:
a) bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy (plnění povinností stanovených smlouvou s klientem), našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti (zpracování je nezbytné pro splnění zákonem stanovených povinností správce), nebo
b) na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – pokud jste jen návštěvníkem našeho webu, žádné zpracování údajů neprovádíme, rozsah zpracování údajů při zadání poptávky a vytvoření objednávky je následující (objednávka na našem webu nebo objednávka vytvořená při osobním jednání nebo v rámci emailové komunikace):

Zpracování na základě plnění smlouvy
Pokud u nás jako fyzická osoba vytvoříte objednávku, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky, tzn. uzavření a následného plnění smlouvy, tedy vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách.
Pokud u nás máte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž vaše nastavení.
Jestliže u nás nakupujete jako oprávněný zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.
To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:

 • abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se vám nesmazaly údaje z rozpracované objednávky;
 • abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení;
 • pro potřeby platby za zboží a služby; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim partnerům provozujícím platební systémy;
 • v souvislosti s reklamací objednané služby resp. výrobku; 
 • v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí telefonu či emailu. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení oprávněného požadavku, jako je např. reklamace.

Zpracování na základě oprávněného zájmu
Pokud u nás vytvoříte závaznou objednávku, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné u konce promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.
Pro ostatní uvedené účely osobní údaje používáme po dobu 3 let od uskutečnění objednávky.
Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

Zpracování na základě plnění právních povinností
Pokud vaše osobní údaje zpracováváme z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 10 let.

Zpracování na základě souhlasu
Pokud nám udělíte při zadávání poptávky nebo při objednávání služby či výrobku a uzavírání smlouvy svůj souhlas, můžeme za účelem vyřízení vaší objednávky také zpracovávat následující údaje:

 • telefon, e-mailová adresa, údaje týkající se sociálních sítí, další údaje, které mohou být praktické, ale nikoli nutné.  

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 1 roku od ukončení našeho smluvního vztahu resp. od dodání služby či výrobku. SP. ESP. poskytování námi zprostředkovaných služeb. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.
Tyto udělené souhlasy může klient kdykoliv odvolat. 

Zpracovatelé a příjemci 

Osobní údaje klienta mohou být zpracovávány na základě smluv odpovídajících obsahem čl. 28 odst. 3 nařízení také zpracovateli, kteří zpracovávají osobní údaje pro společnost jako správce, přičemž společnost spolupracuje výhradně se zpracovateli, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv klientů. Tito zpracovatelé osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro výše naznačené účely. 
Takovými zpracovateli jsou: 
a) poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory, jako je Microsoft, Google, atd. 
b) poskytovatel pro zasílání cílených nabídek a newsletterů Q2 Interactive s.r.o., se sídlem Bayerova 799/30, 60200 Brno, IČ: 28268628.

Osobní údaje klientů mohou být na základě žádosti na zákonném podkladu předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání konkrétních osobních údajů (např. správa sociálního zabezpečení, soudy, státní zastupitelství atd.). 

Subjekt údajů má vůči Správci v souladu s nařízením následující práva:

 • právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům 
 • právo požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, 
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Subjekt je oprávněn požadovat od Správce informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou společností zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: 

 • účely zpracování osobních údajů 
 • kategorie dotčených osobních údajů 
 • příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů 
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány 
 • informace o zdroji osobních údajů 
 • skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Informace o tom, jaké osobní údaje o konkrétním subjektu údajů Domov pro seniory zpracovává, si můžete vyžádat písemně na adrese: 
MARON CZ s.r.o.   
Kozácká 12
Praha 10
101 00

Dále se na nás ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, můžete obracet e-mailem na adrese: behun@maron.cz

Odpovědná osoba za ochranu osobních údajů:
Jednatel společnosti
Kontakty:
behun@maron.cz
602 277 747

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů:
pplk. Sochora 727/27
170 00 Praha 7 – Holešovice