I. Úvodní ustanovení

VOP – Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, popř. kupní smlouvy, uzavírané mezi zhotovitelem (prodávajícím) a objednavatelem (zákazníkem, kupujícím).

Zhotovitel – Společnost Maron CZ s.r.o., IČ: 256 26 795, se sídlem Teplárenská 601/7, Praha 10 – Malešice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 55985

Objednavatel – Fyzická nebo právnická osoba nakupující zboží nebo služby od zhotovitele

Dodávky zboží nebo služeb mezi zhotovitelem a objednavatelem se uskutečňují na základě těchto VOP. Odlišné obchodní podmínky jsou vyloučeny, není-li výslovně dohodnuto jinak, a to tím způsobem, že smluvně budou konkrétně vyloučeny tyto VOP.
Veškerá smluvní ujednání měnící tyto VOP, či se od nich odlišující, vyžadují k nabytí závaznosti odsouhlasení písemnou formou ze strany společnosti Maron CZ s.r.o.
Zbožím se rozumí zejména stínicí technika (ale i technika pro její ovládání nebo také sítě proti hmyzu, vratová technika apod.) dodávaná zhotovitelem. Zbožím ve smyslu těchto VOP se rozumí také poskytnutí služeb.

Předmětem smluvního vztahu mezi zhotovitelem na straně jedné a objednavatelem na straně druhé, je dodávka, resp. dodávka a montáž zboží. VOP stanovují podmínky, za kterých je na základě potvrzené písemné smlouvy o dílo nebo akceptované písemné objednávky uzavřena individuální smlouva o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen smlouva) a dále určují část obsahu uzavřené smlouvy o dílo. Ustanovení v individuální smlouvě o dílo mají přednost před odchylným zněním VOP. Ustanovení ve VOP a podmínkách nabídky mají přednost před dispozitivními ustanoveními obecně platných právních předpisů.
 

II. Uzavření smlouvy o dílo

1.

Individuální smlouva o dílo je uzavřena podpisem písemného návrhu smlouvy smluvními stranami, anebo je uzavřena v čase, kdy zhotovitel doručí objednavateli bezvýhradně odsouhlasenou potvrzenou objednávku. Předmět smlouvy může být vymezen i odkazem na nabídku zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých smlouvou. Eventuální změny v provádění díla budou dohodnuty v dodatku ke smlouvě, resp. akceptovanou změnou objednávky.

2.

Na základě smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednavateli kompletní a do řádného užívání schopné dílo dle předmětu smlouvy. Objednavatel se zavazuje dále dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo převzít a uhradit za ně cenu dle smlouvy o dílo.

3.

Zhotovitel je povinen provést sjednané dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednanou dobou, pokud není písemně dohodnuto jinak. V případě, že se vyskytnou okolnosti nezávislé na vůli zhotovitele (vyšší moc apod.) nebo v důsledku nedostatečné součinnosti ze strany objednavatele, následkem kterých bude provedení díla zdrženo, prodlužuje se termín provedení díla o toto období. V případě, že si objednavatel dodatečně po uzavření smlouvy objedná jakoukoli změnu, úpravu či rozšíření díla, smluvní strany o této skutečnosti sepíší písemný záznam, popř. dodatek ke smlouvě. V případě, že po uzavření smlouvy (při nebo před zahájením provádění díla) vyjdou najevo nové objektivní skutečnosti, které si vynutí změnu ceny díla či vícenáklady na provedení díla, a které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele, a které zhotoviteli nebyly a nemohly být známy při uzavírání smlouvy, je objednavatel povinen potvrdit zhotoviteli změnový list reflektující tyto skutečnosti. V případě, že se objednavatel nedohodne se zhotovitelem na podmínkách záznamu o změně, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Oběma stranami potvrzený záznam o změně se stává nedílnou součástí smlouvy, který ji v příslušném ujednání nahrazuje či doplňuje. Písemná forma potvrzení záznamu o změně je zachována, pokud je záznam o změně potvrzen elektronicky, kdy z e-mailu je patrný zřejmý projev vůle odesílatele.

4.

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednavatele, ledaže by se k jejich plnění výslovně písemně zavázal.

5.

Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednavatel až úplným uhrazením celkové ceny díla.
 

III. Spolupůsobení objednavatele a zhotovitele

1.

Objednavatel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít smlouvu se zhotovitelem, zejména že je plně svéprávný, a že má finanční prostředky k úhradě sjednané ceny díla. Objednavatel je povinen na žádost zhotovitele doložit údaje nezbytné k uzavření smlouvy (výpis z obchodního rejstříku či jiného registru, osvědčení plátce DPH apod.).

2.

Rozměry zboží dle smlouvy se určují změřením zhotovitelem. Zhotovitel provede zaměření u objednavatele a přizpůsobí jim výrobní rozměry výrobků. Zhotovitel dodá výrobky na míru dle výrobních norem a dodacích podmínek výrobce.

3.

Objednavatel je povinen umožnit zhotoviteli zaměření v dohodnutém termínu a poskytnout mu přitom přiměřenou součinnost.

4.

Jestliže si objednavatel provádí zaměření sám, ručí za udané výrobní rozměry v plném rozsahu. Případné úpravy výrobků je povinen uhradit objednavatel.

5.

Objednavatel pro zhotovitele zajistí k řádnému provádění díla: a) uvolnění všech pracovních ploch, kde bude prováděno dílo, které je předmětem této smlouvy a odstranění překážek, které by bránily přístupu k těmto plochám; a b) bezplatný odběr elektrické energie a vody; a c) vstup pro zhotovitele do míst k provádění díla.

6.

Zhotovitel je povinen, jak ve vnitřním prostoru objektu objednavatele, tak i vně tohoto objektu, dbát v maximální možné míře na čistotu a pořádek, jakož i minimalizovat veškeré negativní vlivy vyplývající z provádění díla.

7.

Zhotovitel zajistí, že jeho pracovníci budou při provádění montáže u objednavatele dodržovat zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární předpisy. Objednavatel je povinen zabezpečit, aby při provádění montáže pracovníky zhotovitele u objednavatele nedošlo k ohrožení zdraví či života pracovníků zhotovitele jinými vlivy.

8.

Plnění díla je ukončeno předáním a převzetím namontovaného zboží objednavateli zhotovitelem. V případě, že z důvodů na straně objednavatele není možné plnění díla zcela ukončit v době stanovené dle smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat celkovou cenu díla a žádat doplacení celé ceny dodávky tak, jako by plnění díla bylo zcela dokončeno.
 

IV. Předání a převzetí díla

1.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednavateli. Objednavatel je povinen provedené dílo nebo jeho jednotlivé etapy převzít. Předáním a převzetím celého dokončeného díla dle smlouvy se rozumí stvrzení dodacího listu či předávacího protokolu podpisem objednavatele, které se uskuteční v místě provádění díla. Vykazuje-li dílo vady či nedodělky, které podstatným způsobem nebrání užívání díla k sjednanému nebo obvyklému účelu, nebo není-li dílo zcela zkompletováno, je objednavatel povinen dílo nebo jeho část převzít a podepsat předávací protokol s tím, že v předávacím protokolu specifikuje zjištěné vady či nedodělky. Nebyl-li sjednán ve smlouvě termín pro odstranění vad a nedodělků, zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu.

Předchozím odstavcem však není dotčen nárok zhotovitele na úhradu části díla, která byla řádně provedena, a to i v případě, že jiná část díla vykazuje vady.

Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, zhotoviteli vzniká nárok na úhradu konečné ceny díla okamžikem podpisu předávacího protokolu, popř. okamžikem, kdy objednavatel neoprávněně odmítl dílo převzít. Pokud objednavatel odmítne dílo nebo jeho část převzít v rozporu se smlouvou, je objednavatel v prodlení s plněním svého závazku. Zhotovitel je tímto okamžikem oprávněn vyúčtovat cenu díla nebo jeho části.

2.

Pokud není zhotoviteli z důvodů na straně objednavatele umožněno provést plnění díla ve sjednaném termínu, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu celé částky tak, jako by plnění díla bylo zcela dokončeno. Tím se zhotovitel nezbavuje povinnosti plnění díla dokončit dle svých časových a kapacitních možností. Nový termín dokončení plnění díla bude stanoven dohodou obou smluvních stran.

3.

Po dobu zásahu vyšší moci a po dobu nezbytnou k odstranění těchto zásahů nebo vlivem klimatických podmínek, při nichž nelze spravedlivě po zhotoviteli požadovat provedení díla bez vad, zhotovitel není v prodlení s plněním díla. Termín dokončení a předání díla se posunuje o dobu tomuto odpovídající. O takové skutečnosti je zhotovitel povinen v přiměřené době objednavatele informovat a sdělit mu předpokládaný termín splnění díla.

4.

Odsouhlasením smlouvy o dílo potvrzuje objednavatel, že je srozuměn a souhlasí s tím, že zhotovitel splnil svou povinnost seznámit objednavatele se správnou obsluho a údržbou dodaných výrobků tím, že umístil příslušné návody k obsluze a údržbě na webové stránky zhotovitele www.maron.cz.
 

V. Odpovědnost za škody a náhrada škody

1.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci do okamžiku převzetí namontovaných prvků objednavatelem nebo jím pověřenou osobou. Objednavatel přebírá nebezpečí škody na zhotovované věci okamžikem převzetí namontovaných prvků objednavatelem, nebo jím pověřenou osobou (tj. okamžikem potvrzení předávacího protokolu podpisem objednavatele). V případě, že objednavatel v rozporu se smlouvou neoprávněně odmítne převzetí díla, či se v dohodnutém termínu nedostaví k předání díla, přechází nebezpečí škody na zhotovované věci na objednavatele okamžikem marného předání díla.

Povinnost k náhradě škody způsobené zhotovitelem při realizaci díla se v souladu s § 2898 občanského zákoníku vylučuje s výjimkou škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. V případech, na něž nedopadá vyloučení odpovědnosti dle předchozího odstavce, platí, že zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednavateli nebo třetí osobě porušením své povinnosti do výše skutečné škody.

2.

Zhotovitel je v souvislosti s dílem pojištěn z odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho provozní činností.
 

VI. Záruky

1.

Zhotovitel odpovídá za to, že jakost provedeného díla bude odpovídat zákonům, jejich prováděcím předpisům, závazným technickým normám a směrnicím vztahujícím se k předmětu smlouvy platným v České republice v době uzavření smlouvy o dílo.

2.

Zhotovitel poskytuje objednavateli záruku na správnou funkci dodaných výrobků v délce trvání dle Záručních a reklamačních podmínek (ZRP), které jsou nedílnou součástí těchto VOP, pokud není ujednáno jinak. Trvání záruční doby začíná ode dne potvrzení předávacího protokolu (dodacího listu) podpisem objednavatele. Záruční doba neběží po dobu prodlení objednavatele s úhradou ceny díla vůči zhotoviteli. Tato skutečnost však nemá vliv na skončení sjednané záruční doby od okamžiku potvrzení předávacího protokolu. V případě odběru výrobků bez montáže se záruční podmínky řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o kupní smlouvě.

3.

Zhotovitel neodpovídá za vady na díle způsobené nevhodně zpracovaným projektem, vyšší mocí, mechanickým poškozením, obvyklým opotřebením nebo neodborným zásahem ze strany objednavatele nebo třetí osoby, nedodržením pokynů obsažených v návodu k obsluze a údržbě, zaviněním třetích osob, nedodržením písemných upozornění (pokynů) zhotovitele, nevhodným používáním, ošetřováním, vnějšími vlivy (např. povětrnostní vlivy, lavina, silný vítr, vichřice, přívalový déšť, povodeň apod.), nedostatečnou údržbou, nebo používáním díla v rozporu s jeho určením. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že posuzování vlastností výrobků a případných povolených odchylek a tolerancí se určuje dle platného znění produktových listů, které vydává Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST). 

4.

Objednavatel má právo vyžadovat odstranění vady během záruční doby. Oznámení o vadách musí být učiněno písemnou formou. Na vadu je povinen upozornit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit. Zjevné vady je objednavatel povinen reklamovat před převzetím díla. Jestliže zhotovitel za vadu díla odpovídá, je povinen ji na své náklady odstranit bez zbytečného odkladu.

5.

Podmínkou trvání záruky je skutečnost, že na dodávce zhotovitele nebudou prováděny žádné dodatečné úpravy bez jeho vědomí a souhlasu.

6.

Cenovou kalkulaci mimozáručních servisních prací (včetně dopravy) si je možné vyžádat od zhotovitele před jejich objednávkou. Provedené mimozáruční opravy je objednavatel povinen řádně uhradit.
 

VII. Platební podmínky

1.

Zhotovitel je oprávněn požadovat od objednavatele uhrazení 70% ceny díla jako zálohu před zahájením provádění díla. Je-li objednavatel v prodlení s úhradou zálohy, posouvá se o dobu prodlení s úhradou zálohy, termín pro zahájení provádění díla a z toho vyplývající i termín pro dokončení a předání díla.

2.

Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, je cena za dopravu obsažena v ceně díla. V této ceně jsou zahrnuty náklady zhotovitele na dopravu nezbytně nutnou k provedení díla (i v případě, že je sjednáno dílčí plnění) a k plnění závazků plynoucích z odpovědnosti zhotovitele za vady na území České republiky. Cena nezahrnuje náklady na marné výjezdy zhotovitele způsobené nedostatečnou součinností objednavatele, náklady na dopravu u servisních a mimozáručních oprav a dále u záručních oprav prováděných mimo území ČR. V takovém případě hradí objednavatel cenu za dopravu na místo určení a zpět dle aktuálně platného ceníku zhotovitele.

3.

Zhotovitel je povinen provést vyúčtování ceny za dílo nebo její části nebo event. svých dalších nároků dle smlouvy fakturou – řádným daňovým dokladem, který doručí objednavateli. Objednavatel souhlasí s tím, že za řádné doručení faktury se považuje i zaslání e-mailem.

4.

Lhůta splatnosti zálohových faktur a faktur zhotovitele se stanovuje v délce 14 dní od vystavení, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak. Uhrazením příslušné platby bezhotovostním převodem se rozumí okamžik připsání úplné částky na účet zhotovitele. Toto však neplatí u plateb, které byly zaslány s chybnými údaji platby (např. nesprávný variabilní symbol nebo nesprávná částka). V tomto případě se za datum úhrady příslušné platby považuje den identifikace takové platby ze strany zhotovitele.

5.

Je-li sjednána úhrada ceny díla ve splátkách dle splátkového kalendáře, stává se celý zbytek závazku objednavatele splatným okamžikem prodlení objednavatele s úhradou jakékoli splátky.

6.

Pokud dojde k marnému výjezdu montážní skupiny zhotovitele na místo montáže zaviněním objednavatele, bude objednavateli zhotovitelem vyúčtována náhrada škody odpovídající nákladům na dopravu a prostoj.

7.

V případě, že dílo není realizováno pro porušení povinnosti objednavatele poskytovat zhotoviteli součinnost (zejm. odmítnutí provedení díla nebo jeho části, účelové bránění v realizaci díla apod.), je objednavatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% smluvní ceny. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody.

Pokud dojde ze strany objednavatele k ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu v době, kdy je již zboží celé, či částečně vyrobeno, objednavatel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 70% celkové ceny díla. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody, pokud skutečná škoda přesáhne 70% celkové ceny díla.

8.

Zhotovitel je oprávněn provést jednostranný zápočet svého nároku na smluvní pokutu a náhradu škody vůči objednavatelem uhrazené záloze.
 

VIII. Závěrečná ustanovení

1.

Objednavatel není oprávněn postupovat své pohledávky vzniklé na základě této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

2.

Případné spory, vzniklé ze smlouvy mezi objednavatelem a zhotovitelem, se strany zavazují řešit především smírně. Nepodaří-li se spor vyřešit smírně, zhotovitel s objednavatelem si sjednávají, že jejich spory budou rozhodovány příslušným soudem ČR.

3.

Objednavatel výslovně souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn shromažďovat, zpracovávat a užívat údaje o objednavateli ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem řádného plnění smlouvy a pro obchodní účely s tím, že zhotovitel je ve stejném rozsahu oprávněn poskytnout identifikační a kontaktní údaje o objednavateli společnostem náležejícím do shodného podnikatelského seskupení s zhotovitelem a partnerům zhotovitele, kteří budou zavázáni k řádnému nakládání s těmito údaji v souladu s právním řádem ČR.

4.

Za písemné se považují právní jednání doručené doporučeně poštou nebo elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy u každého účastníka, není-li sjednána jiná adresa.

5.

Pokud se kterékoli ujednání stran učiněné ve smlouvě či v těchto VOP stane neplatným, nulitním nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení smlouvy a VOP zůstávají plně platná a účinná a nebudou žádným způsobem dotčena, omezena nebo zneplatněna a smluvní strany nahradí taková neplatná a nevymahatelná ustanovení jinými ustanoveními odpovídajícím účelu a ujednání ve smlouvě, která budou platná, účinná a vymahatelná a učiní tak bez zbytečného odkladu. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto VOP a dále Záruční a reklamační podmínky. Tyto  dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách zhotovitele.

6.

Objednavatel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil s obsahem smlouvy ve znění všech jejích příloh, že s nimi souhlasí a bude dodržovat sjednané.

7.

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě obou stran pouze písemnými dodatky. Dodatky nabývají platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.

Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré termíny a lhůty (zejména pro dodání zboží, poskytnutí služby či vyřízení reklamace) mohou být ze strany zhotovitele dále jednostranně posunovány a měněny z důvodů ležících mimo vůli zhotovitele. Za okolnosti ve smyslu předchozí věty se výslovně rozumí okolnosti vyšší moci, kam vedle ostatních spadají rovněž důvody spojené s nemocí COVID - 19 (např. nedostatek součástek na světovém a/nebo místním trhnu, prodlení dodavatelů, omezení globální dopravy, uzavírky a lockdowny, apod.), v důsledku kterých není možno garantovat termíny ze strany zhotovitele.

9.

Ustanovení těchto obchodních podmínek nabývají své účinnosti dnem 1. 10. 2022. Tyto VOP nahrazují a ruší všechny předchozí VOP.

10.

Nedílnou součástí těchto VOP jsou Záruční a reklamační podmínky.

Tento web využívá cookies

Využíváme soubory cookies, aby pro vás prohlížení našich stránek bylo co nejpohodlnější. Cookies nám slouží pro zlepšování našich služeb a zároveň vám díky nim dokážeme lépe nabídnout obsah, který pro vás může být zajímavý a užitečný. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti