I. Úvodní ustanovení

ZRP – Tyto Záruční a reklamační podmínky (dále jen ZRP) jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek a smlouvy o dílo, popř. kupní smlouvy, uzavírané mezi zhotovitelem (prodávajícím) a objednavatelem (zákazníkem, kupujícím).

Zhotovitel – Společnost Maron CZ s.r.o., IČ: 256 26 795, se sídlem Teplárenská 601/7, Praha 10 – Malešice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 55985

Objednavatel – Fyzická nebo právnická osoba nakupující zboží nebo služby od zhotovitele
 

II. Právo objednavatele na reklamaci vadného zboží či služby

 1. Společnost Maron CZ s.r.o. předá objednavateli zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Zbožím se pro účely těchto ZRP rozumí rovněž poskytnutí služeb ze strany společnosti Maron CZ s.r.o.
 2. Vyskytne-li se u zboží vada, tj. stav, kdy zboží není dodáno v souladu se smlouvou, má objednavatel právo tuto vadu reklamovat.
 3. O oprávněnosti reklamace rozhoduje zhotovitel bez zbytečného odkladu, zpravidla do třiceti (30) dnů. Zhotovitel může zejména v případech, kdy vyřízení reklamace vyžaduje odborné posouzení (např. zhotovitele materiálu), či objednávku nového materiálu, náhradních dílů apod. rozhodnout o oprávněnosti reklamace a reklamaci vyřídit ve lhůtě delší.
 4. V případě reklamací motorů, případně jiných elektrických součástek, je zhotovitel oprávněn požadovat posouzení technických podmínek zapojení a místa instalace výrobku. K posouzení místa instalace může zhotovitel vyslat svého technika nebo technika zhotovitele příslušných komponentů. Nebude-li zhotoviteli posouzení instalace na místě umožněno, není záruka uznána a objednavateli nevznikají jakékoli nároky z titulu případných vad zboží.
 5. V případě, kdy objednavatel předá zhotoviteli zboží k provedení opravy/záruční opravy a toto zboží nebude zabaleno/dostatečně zabaleno (například v původním obalu), bere objednavatel na vědomí, že zhotovitel v takovém případě nenese žádnou odpovědnost za vady a jiná poškození vzniklá v důsledku přepravy a následné manipulace s tímto zbožím (poškození, deformace, poškrábání, protržení apod.). Odstranění takto vzniklých vad tak bude objednavateli vyúčtováno. Toto ustanovení se analogicky vztahuje též na případy provedení oprav zboží jako samostatných závazkových vztahů.
 6. Zhotovitel v nejširším možném rozsahu umožněném právními předpisy nepřejímá žádné nároky na případné úhrady nákladů či škod souvisejících s vadou výrobku, nezavázal-li se k tomuto výslovně ve smlouvě. Objednavatel se v nejširším možném rozsahu vzdává všech svých případných nároků z titulu vad zboží, vyjma nároků výslovně upravených tímto reklamačním řádem či nároků dohodnutých ve smlouvě.
   

III. Uplatňování reklamace

 1. Objednavatel je oprávněn uplatnit reklamaci zejména v provozovně zhotovitele či cestou elektronické komunikace.
 2. Objednavatel je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný. Kromě vytknutí vad je objednavatel povinen doložit i údaje o pořízení zboží (což prokáže zpravidla příslušným dokladem) a dále samotný reklamovaný výrobek.
 3. V reklamaci je objednavatel povinen uvést druh reklamovaného zboží, jeho množství, popis reklamované závady, a jak se tato projevuje. Reklamační lhůta začne běžet nejdříve poskytnutím všech těchto informací, nezbytných k posouzení reklamace.
 4. Reklamaci musí objednavatel uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění prohlédnout a vadu zjistit.
 5. Zjevné vady je nutné uplatnit přímo při předání zboží. Pro uplatnění reklamace způsobené přepravní společností je nutné ponechat zboží v místě přepravy včetně původního obalu, pořídit odpovídající dokumentaci poškození (fotografie, video apod.), nebo zajistit sepsání zápisu o škodě s přepravní společností.
   

IV. Uznání reklamace, záruční doba

 1. Reklamace nebude uznána v těchto případech:
  • vady na díle byly způsobeny z těchto příčin: a. nevhodně zpracovaným projektem;
   • vyšší mocí;
   • mechanickým poškozením;
   • obvyklým stárnutím či opotřebením;
   • neodborným zásahem ze strany objednavatele nebo třetí osoby;
   • nedodržení pokynů, obsažených v návodu k obsluze a údržbě;
   • zaviněním třetích osob;
   • nedodržením písemných upozornění zhotovitele;
   • vnějšími vlivy (např. povětrnostní vlivy, lavina, silný vítr, vichřice, přívalový déšť, povodeň apod.);
   • nedostatečnou údržbou;
   • používáním díla v rozporu s jeho určením;
  • Dílo nebylo převzato a kompletně uhrazeno ze strany objednavatele.
  • c)    Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že posuzování vlastností výrobků a
   případných povolených odchylek a tolerancí se určuje dle platného znění produktových listů, které vydává Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST).
 2. Zhotovitel poskytuje záruku v délce trvání:
  • 24 měsíců na kompletně dodané dílo;
  • 12 měsíců na služby, mimozáruční opravu nebo úpravu zboží;
 3. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí díla.
 4. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.
 5. Vyřídí-li se reklamace objednavatele výměnou vadného zboží za bezvadné, neběží na nové zboží nová záruční doba.
   

V. Odstranitelné vady

 1. Za vady odstranitelné opravou se považují zejména takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce či kvalita výrobků.
 2. Jde-li o vadu odstranitelnou, může objednavatel požadovat odstranění vady, přičemž zhotovitel rozhodne o tom, zda to bude provedeno opravou, výměnou nebo slevou z ceny.
 3. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za bezvadné je povinen objednavatel vrátit vadné zboží zhotoviteli.
   

VI. Neodstranitelné vady

 1. Za neodstranitelné vady se považují zejména takové vady, které nelze beze zbytku odstranit.
 2. Jde-li o vadu neodstranitelnou, jež brání řádnému použití zboží, může být reklamace (nárok objednavatele) vyřešena po dohodě s objednavatelem slevou z kupní ceny nebo výměnou zboží za bezvadné.
 3. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za bezvadné je povinen objednavatel vrátit vadné zboží zhotoviteli.
   

VII. Díly s povrchovou úpravou

Objednavatel bere na vědomí a souhlasí, že:

 1. mechanické a fyzikální vlastnosti povrchů lakovaných práškovými barvami splňují parametry udávané v technické specifikaci výrobce barev a lakovny;
 2. mechanická odolnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům jsou definovány dle platných norem;
 3. jeden výrobek může být povrchově upravován různými technologiemi, což může způsobovat odlišnosti v odstínu barvy;
 4. pro hodnocení vzhledu povrchu výrobku platí pravidlo, že tento se hodnotí za denního světla ze vzdálenosti 2 metrů.
   

VIII. Zboží prodávané za nižší ceny

 1. Výrobky použité, nebo výrobky, které mají vady, jsou prodávány za nižší ceny.
 2. Objednavatel je upozorněn, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, zhotovitel neodpovídá.
   

IX. Termíny a lhůty

Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré termíny a lhůty (zejména pro vyřízení reklamace) mohou být ze strany zhotovitele dále jednostranně posunovány a měněny z důvodů ležících mimo vůli zhotovitele. Za okolnosti ve smyslu předchozí věty se výslovně rozumí okolnosti vyšší moci, kam vedle ostatních spadají rovněž důvody spojené s pandemií (např. nedostatek součástek na světovém a/nebo místním trhnu, prodlení zhotovitelů, omezení globální dopravy, uzavírky a lockdowny apod.), v důsledku, kterých není možno garantovat standardní termíny ze strany zhotovitele.
 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Záruční a reklamační podmínky nabývají účinnosti dne 1. 12. 2023 a ruší veškeré předchozí ZRP vydané zhotovitelem.

Tento web využívá cookies

Využíváme soubory cookies, aby pro vás prohlížení našich stránek bylo co nejpohodlnější. Cookies nám slouží pro zlepšování našich služeb a zároveň vám díky nim dokážeme lépe nabídnout obsah, který pro vás může být zajímavý a užitečný. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti